Bằng phương pháp phân loại chất lượng nước và phân vùng chất lượng nước theo các mô hình “chỉ số chất lượng nước (WQI),” phù hợp với đặc điểm môi trường nước sông thành phố Hà Nội, Viện Khoa học Môi trường và Phát triển (VESDEC) đã đưa ra kết luận không có điểm nào ở bất kỳ sông nào trên địa bàn thành phố đạt loại I (không ô nhiễm hoặc ô nhiễm nhẹ).

http://www.vietnamplus.vn/bao-dong-nguy-co-gia-tang-o-nhiem-tren-cac-song-o-ho-ha-noi/259948.vnp

Tin tức & Sự kiện khác